Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Regulamin

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej

I.    DEFINICJE
Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść:
Organizator – Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Smyczkowa 12/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313501, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, będąca organizatorem Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Konkurs – skierowane do Uczestników wydarzenie zatytułowane Kreatywny Roku Branży Eventowej, organizowane przez Organizatora cyklicznie, raz w roku kalendarzowym, na podstawie Regulaminu, w celu nagrodzenia Uczestników wybranych przez jury Konkursu tytułem, w zależności od kategorii, Kreatywny Roku Branży Eventowej i Młody Kreatywny Roku Branży Eventowej, ogłaszane każdorazowa za pośrednictwem Portalu.
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
Portal – strona internetowa Organizatora prowadzona pod adresem www.meetingplanner.pl, na której jest zamieszczany Regulamin, ogłaszany Konkurs oraz publikowane wyniki.
Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu zarejestrowała się w celu wzięcia udziału w Konkursie, a także zapoznała się i zaakceptowała Regulamin.
Jury Konkursu – zespół arbitrów powołany w związku z przeprowadzeniem Konkursu, działający na podstawie przygotowanego przez Organizatora regulaminu, którego zadaniem jest przygotowanie briefów oraz wyłonienie - spośród Uczestników - Kreatywnego Roku Branży Eventowej, Młodszych Kreatywnych Roku Branży Eventowej, osób wyróżnionych.
Brief – przygotowany przez Jury Konkursu dokument, zawierający założenia, na podstawie których Uczestnik, startujący w kategorii drugiej lub trzeciej, zobowiązany jest sporządzić koncepcję kreatywną.
Gala Finałowa – uroczystość, w trakcie której następuje ogłoszenie wyników Konkursu, nadanie tytułów oraz wręczenie nagród.
Kreatywny Roku Branży Eventowej -  tytuł nadawany Uczestnikowi wybranemu  przez Jury Konkursu, jako zwycięzcy Konkursu w kategorii pierwszej.
Młody Kreatywny Roku Branży Eventowej - tytuły nadawane Uczestnikom wybranym przez Jury Konkursu, jako zwycięzcom Konkursu w kategoriach drugiej lub trzeciej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2.    Konkurs ogłaszany jest za pośrednictwem Portalu.
3.    Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co będzie zaznaczone w procesie rejestracji.
4.    Konkurs przeprowadzany jest w celu stworzenia nowego profilu zawodowego w branży eventowej, pod nazwą „kreatwny branży eventowej” oraz jego popularyzacja w tej branży.
5.    Celem nadrzędnym Konkursu jest promocja kreacji w branży eventowej, wartości, narzędzi i działań event marketingu.
6.    Celem Konkursu jest również dotarcie do studentów i osób niezwiązanych z branżą eventową oraz wyłonienie osób kreatywnych z potencjałem do pracy na stanowisku  „kreatywny w branży eventowej”.
7.    Celem bezpośrednim Konkursu jest nagrodzenie najlepszych Uczestników, wybranych przez Jury Konkursu, w zależności od kategorii, na podstawie przygotowanych przez Uczestników koncepcji kreatywnych zrealizowanych projektów eventowych lub koncepcji kreatywnych przygotowanych zgodnie z założeniami Briefu.

III. FINANSOWANIE KONKURSU
Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora oraz środków pozyskanych od sponsorów/partnerów Konkursu.

VI. KATEGORIE KONKURSU
Konkurs jest przeprowadzany w następujących trzech kategoriach, wyodrębnionych ze względu na stopień doświadczenia zawodowego Uczestników w branży eventowej:
Kategoria pierwsza – profesjonalna, dla Uczestników pracujących na stanowisku „kreatywny branży eventowej” lub innym, na którym wymagane jest posiadanie takich samych umiejętności i doświadczenia, 
Kategoria druga – profesjonalna, dla Uczestników pracujących w szeroko rozumianej branży marketingowej i związanej z event marketingiem, jednak nie kwalifikujących się do kategorii pierwszej,
Kategoria trzecia – amatorska, dla Uczestników niezwiązanych z branżą eventową.

V. CEL KONKURSU
Rozstrzygnięciem Konkursu będzie wybór dokonany przez Jury Konkursu dokonana wyboru, spośród Uczestników, osób, którym zostanie nadany tytuł, w zależności od kategorii i miejsca, Kreatywnego Roku Branży Eventowej lub Młodego Kreatywnego Roku Branży Eventowej.

VI. UCZESTNICY KONKURSU
1.    Uczestnikami Konkursu, z uwzględnieniem postanowień punktu VI, mogą być:
a)    w kategorii pierwszej – osoby fizyczne, które są zatrudnione w agencjach eventowych, incentive travel, ambientowych, marketingowych, biurach Destination Management Company, Professional Congress Organizers lub freelancerzy, którzy na zlecenie osób trzecich przygotowały koncepcję kreatywną eventu, na podstawie której zostało następnie zrealizowane - w terminie do dnia 1 września roku, w którym odbywa się konkurs - przedsięwzięcie z zakresu event marketingu;
b)    w kategorii drugiej – osoby fizyczne, które pracują w agencjach eventowych, marketingowych, PR-owych, reklamowych na innych stanowiskach albo są freelancerami, którzy współpracują z tymi agencjami;
c)    w kategorii trzeciej – osoby fizyczne, które nie pracują - i nigdy nie pracowały - w agencjach eventowych, marketingowych, PR-owych, reklamowych, także na innych stanowiskach oraz nie są związane z tymi agencjami, jako freelancerzy.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału ani pracownicy Organizatora, ani jego przedstawiciele.

VII. ZGŁOSZENIA
1.    Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie powinny:
a)    wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na Portalu;
b)    załączyć pliki tekstowe lub/i graficzne, w których zawarta będzie koncepcja kreatywna – podstawa oceny w Konkursie.
2.    W kategorii pierwszej obligatoryjnymi elementami zgłoszenia są:

  • sporządzone przez Uczestnika koncepcje kreatywne dotyczące trzech projektów zrealizowanych od 1 grudnia 2012 do 30 grudni 2014 roku,
  • przedstawienie założeń do każdej realizacji, otrzymanych przez Uczestnika od klienta,
  • referencje otrzymane od klienta (sporządzone w formie pisemnej, a w przypadku niezachowania takiej formy wymagane jest podanie kontaktu telefonicznego do klienta, w celu zapewnienia możliwości uzyskania referencji ustnych),
  • uzasadnienie wyboru projektów przez Uczestnika.

3.    W kategorii drugiej i trzeciej obligatoryjnymi elementami zgłoszenia są::

  • koncepcja kreatywna przygotowana przy uwzględnieniu założeń zawartych w jednym z trzech briefów, wybranym przez Uczestnika według własnego uznania,
  • symulacja kosztów realizacji koncepcji kreatywnej (niewymagana w przypadku startu w kategorii trzeciej),
  • lista materiałów źródłowych i inspiracji.

4.    Zgłoszenia we wszystkich kategoriach są bezpłatne.
5.    Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga:
a)    podania w ramach formularza zgłoszeniowego imienia i nazwiska zgłaszającego, określenia jego statusu zawodowego, podania nazwy firmy i stanowiska (jeżeli ten punkt dotyczy zgłaszającego), nazwy szkoły lub uczelni (jeżeli ten punkt dotyczy zgłaszającego), adresu email, telefonu kontaktowego;
b)    zaakceptowania Regulaminu;
c)    oświadczenia, w ramach formularza rejestracyjnego, że zgłaszający wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w tym formularzu zgłoszeniowym, w związku z uczestnictwem w Konkursie, w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym m.in.: w celu umożliwienia skontaktowania się z Uczestnikiem, oceny przesłanego zgłoszenia i załączników, wyboru zwycięzców, a także opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie.
6.    Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że:
a)    dane podane przez niego są zgodne z prawdą;
b)    wykorzystanie danych i informacji zawartych w zgłoszeniu nie narusza prawa, dobrych obyczajów, ani jakichkolwiek praw i dóbr osób trzecich lub tajemnicy handlowej.
7.    Termin nadesłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2014 r.
8.    Błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego, brak jednego z elementów obligatoryjnych w zgłoszeniu lub przesłanie prac po upływie terminu zgłoszenia powoduje, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa naruszenia prawa, dobrych obyczajów, lub jakichkolwiek praw i dóbr osób trzecich lub tajemnicy handlowej, lub z innych uzasadnionych przyczyn.
9.    Podstawą odmowy przyjęcia zgłoszenia jest również zgłoszenie w nieodpowiedniej kategorii.
10.    Zgłoszenia mogą być dokonywane w języku polskim i angielskim.

VIII. JURY I OCENA ZGŁOSZEŃ

1.    Jury Konkursu liczy, co najmniej, 9 osób i składa się z osób wywodzących się spośród: marketerów, pracowników agencji eventowych oraz przedstawicieli Organizatora.
2.    Jury Konkursu dokonuje oceny zgłoszeń w dwóch etapach.

  • pierwszy etap - w trakcie którego Jury Konkursu wyłania Uczestników nominowanych do tytułu Kreatywny Roku Branży Eventowej i Młody Kreatywny Branży Eventowej;
  • drugi etap – odbywający się po przeprowadzeniu przez członków Jury Konkursu bezpośrednich spotkań i rozmów z nominowanymi Uczestnikami, w trakcie którego Jury Konkursu wyłania zwycięzców i przyznaje wyróżnienia w każdej z kategorii. Lista osób nominowanych spośród Uczestników zostanie ogłoszona na Portalu.

3.    Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu w poszczególnych kategoriach.
4.    Jury Konkursu ocenia zgłoszenia według swojego swobodnego uznania, znajomości branży eventowej i marketingowej oraz obszaru kreacji. Łączna ocena każdego zgłoszenia w podziale na kategorie, w zakresie pomysłu i koncepcji kreatywnej Uczestnika, opiera się na połączeniu ocen następujących elementów składowych:
Kategoria pierwsza: atrakcyjność, innowacyjność, oryginalność, spójność z charakterem marki i profilem działalności klienta (60%), realizacja celu wydarzenia (20%), dobór środków w stosunku do założeń i realizacja Briefu (10%), referencje klienta i uzasadnienie wyboru prac (10%);
Kategoria druga: atrakcyjność, innowacyjność, oryginalność, spójność z charakterem marki i profilem działalności klienta (50%), zrozumienie Briefu (20%), stopień realności realizacji projektu (20%), źródła (5%), symulacja kosztów (5%);
Kategoria trzecia: atrakcyjność, innowacyjność, oryginalność, spójność z charakterem marki i profilem działalności klienta (60%), zrozumienie Briefu (20%), stopień realności realizacji projektu (10%), źródła (10%).
5.    Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.

IX. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzeni:
a)    w kategorii pierwszej  – tytułem Kreatywny Roku Branży Eventowej, statuetką Konkursu, zaproszeniem do udziału w Jury Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej realizowanego w kolejnym roku,
b)    w kategorii drugiej – tytułem Młody Kreatywny Roku Branży Eventowej oraz statuetką Konkursu,
c)    w kategorii trzeciej – tytułem Młody Kreatywny Roku Branży Eventowej, statuetką Konkursu

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1.    Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród następuje podczas Gali Konkursowej.
2.    Organizator informuje Uczestników o miejscu i terminie Gali Konkursowej zamieszczając wiadomość na Portalu, nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w środkach masowego przekazu, według swojego uznania oraz publikacji skrótów prac nadesłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia, celem uzasadnienia wyboru zwycięzców, z wyłączeniem materiałów objętych wyraźnym, pisemnym zastrzeżeniem autora, jako nie do publikowania.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej), w związku ze zgłoszeniem nadesłanym na Konkurs oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność danych, informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.
3.    Członkowie Jury Konkursu zobowiązują się do niegłosowania w kategorii, w której do konkursu przystąpił pracownik, współpracownik lub członek rodziny członka Jury Konkursu albo inna bliska mu osoba, co do której  istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności tego członka Jury Konkursu.
4.    Członkowie Jury Konkursu zobowiązują się do niewykorzystywania zarówno w całości, jak i we fragmentach koncepcji kreatywnych zgłoszonych do konkursu przez Uczestników.
5.    Administratorem danych osobowych jest Organizator.
6.    Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator nie zwraca zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na Portalu.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem. W tym celu może żądać od Uczestnika m.in. wyjaśnień lub podania określonych danych.
 

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.