Zakładki jasne 2
Zakladki ciemne_wyszukiwarki

Usługi

Artyści

A A
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.MEETINGPLANNER.PL

 


§1.
Postanowienia ogólne


1.1   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Użytkowników z Portalu internetowego www.MeetingPlanner.pl (dalej Regulamin).
1.2   Warunkiem rejestracji Użytkownika jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu korzystając z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
1.3   Majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Wydawcy. Portal jest chroniony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
1.4   Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia w Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich  zaakceptowaniem przez Użytkownika.

 

§2.
Definicje


2.1   Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
2.1.1   Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.MeetingPlanner.pl , będący własnością Wydawcy i przez Wydawcę administrowany; poświęcony tematyce branży MICE.
2.1.2   Wydawca – Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 9/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 313501, NIP 521-34-99-316, REGON 141567708.
2.1.3   Użytkownik – zarejestrowany w Portalu podmiot, w szczególności osoba fizyczna lub prawna, dysponująca indywidualnym kontem Użytkownika o nazwie MP Book.
2.1.4   MP Book – indywidualne, spersonalizowane konto Użytkownika, uzyskane w wyniku rejestracji w Portalu. Konto Użytkownika nadawane jest w wyniku poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, weryfikacji danych przez Wydawcę, oraz za pomocą akceptacji przekazanego Użytkownikowi linku aktywacyjnego.
2.1.5   Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy za pomocą dedykowanego do tego celu formularza, wyrazili swoje zapotrzebowanie na otrzymywanie drogą elektroniczną takiej formy treści informacyjnych.
2.1.6   Mailing Informacyjny – elektroniczny kanał dystrybucji komunikatów oraz informacji dotyczących branży lub informacji handlowych dotyczących Wydawcy.
2.1.7   Usługi – narzędzia, funkcjonalności, zasoby bazodanowe, treści merytoryczne udostępniane Użytkownikom przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu, a w szczególności:
    a.    rejestracja oraz korzystanie ze spersonalizowanego Konta Użytkownika – MP Book,
    b.    redagowanie, publikacja i edycja Ofert Firm w Katalogach Bazodanowych (Baza Obiektów, Artystów, Usług),
    c.    ocenianie i komentowanie ofert bazodanowych, artykułów, definicji, wypowiedzi Użytkowników.
2.1.8   Oferta Firmy – informacja na temat działalności oraz usług proponowanych przez Użytkownika na rynku MICE. Oferta Firmy znajduje się w jednym z Katalogów Bazodanowych – Baza Obiektów, Artystów, Usług i jest zarządzana (redagowanie, publikacja i edycja) przez Użytkownika za pomocą udostępnionych mu narzędzi w MP Book.     


§3.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 

3.1   Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik składa Wydawcy zamówienie na świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu oraz potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług oraz warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną. Przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres mailowy linku aktywacyjnego jest równoznaczne z przyjęciem przez Wydawcę zamówienia oraz zawarciem umowy pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem. Po akceptacji wygenerowanej do Użytkownika wiadomości mailowej, Użytkownik zyskuje dostęp do Usług poprzez wpisanie login i hasła w oknie logowania.
3.2   Rozwiązanie umowy na świadczeniu Usług za pośrednictwem Portalu następuje z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Portalu. Wyrejestrowanie z Portalu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kontaktu elektronicznego z: Biuro@meetingplanner.pl . Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu. Rozwiązanie umowy nastąpi w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym Wydawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera polega na samodzielnym wypisaniu się z wybranej przez Użytkownika listy i nie wymaga pisemnego oświadczenia.


§4.
Zasady korzystania z Portalu


4.1   Wydawca posiada uprawnienia do nieograniczonego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania lub informowania Użytkowników. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru lub modyfikacji rodzaju, form, czasu świadczenia oraz ograniczenia dostępu do wybranych przez siebie Usług.
4.2   Użytkownik decyduje o wszelkich zmianach w swoim MP Book oraz Ofercie Firmy, którą prezentuje, wykorzystując udostępnione mu przez Wydawcę narzędzia. W przypadku chęci samodzielnego publikowania tekstów innych niż własne komentarze (dalej Teksty), ich zamieszczanie i aktualizacja wymaga zatwierdzenia przez Wydawcę. System automatycznie przekieruje zgłoszoną wiadomość na adres: Redakcja@meetingplanner.pl .
4.3   Zabronione jest zamieszczanie wypowiedzi, reklam oraz innych form tekstowych i multimedialnych niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, które naruszą wymienione wyżej prawa lub, w konsekwencji, do usunięcia MP Book Użytkownika.
4.4    Wydawca Portalu oświadcza, że:
4.4.1   Nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość informacji pojawiających się w Katalogach Bazodanowych w formie Ofert Firm, oraz innych informacji znajdujących się w Portalu, w szczególności za prawdziwość treści tekstów, komentarzy i reklam.
4.4.2   Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku  współpracy między Użytkownikami, nawiązanej na podstawie zamieszczonej w Portalu Oferty Firmy ani za skutki wykorzystania innych informacji zamieszczonych w Portalu. Każdorazowo Użytkownik korzysta z prezentowanych w Portalu materiałów na własne ryzyko, odpowiedzialność oraz we własnym interesie.
4.4.3   Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy , w szczególności za przerwy spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. Wydawca zobowiązuje się do natychmiastowego ustalenia przyczyn przerwy w funkcjonowaniu Portalu  i przywrócenia dostępu do Portalu w możliwie najszybszym czasie.
4.4.4   Zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i braku dostępu do Portalu w przypadku wymogów spowodowanych bieżącą obsługą, konserwacją serwera lub interwencją w oprogramowanie Portalu.
4.4.5   Nie ponosi odpowiedzialności za jakość oddawanych za pośrednictwem Portalu ocen oraz za ich prawdziwość, jednak dokłada wszelkich starań aby Portal był miejscem wymiany rzetelnych oraz imiennych ocen i opinii, i aby te nie oddawane były w sposób anonimowy.    
4.4.6   Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania przez osoby nie upoważnione przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu w razie ujawnienia osobom nieupoważnionym loginu i hasła z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.


§5.
Własność intelektualna, odpowiedzialność i zastrzeżenia Wydawcy


5.1   Użytkownik może zamieszczać Teksty jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw własności intelektualnej niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia Tekstów nie spełniających tych warunków, Użytkownik odpowiedzialny jest za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
5.2 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawcę o wszelkich występujących w Portalu treściach nieautoryzowanych i bezprawnym korzystaniu z artykułów i materiałów zamieszczonych przez Wydawcę w Portalu.    

5.3   Zamieszczenie Tekstu w Portalu jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika Wydawcy bezterminowej, bezpłatnej, nieograniczonej co do miejsca i czasu zgody na korzystanie z wprowadzonego przez siebie treści Tekstu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia Tekstu w Portalu, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
5.4   Wydawca zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania wszelkich materiałów zamieszczonych lub zgłoszonych przez Użytkownika do publikacji w Portalu tj. treści, fotografie, komentarze, oceny.
5.5   Wydawca zastrzega sobie prawo kontroli poziomu dyskusji prowadzonej w Portalu pod względem merytorycznym i formalnym. W skrajnych wypadkach opinie niezgodne z prawdą, z Regulaminem lub dobrymi obyczajami nie będą publikowane.
5.6   Kontakt pomiędzy przedstawicielem ocenianej Oferty Firmy a Użytkownikiem będącym opiniodawcą, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu. Portal jest w tym wypadku gwarantem ochrony danych adresowych, chyba że strony zdecydują inaczej.
5.7   Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do własnych i cudzych celów, w tym komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub uprawnionego podmiotu.
5.8   Użytkownik ma nieograniczone prawo wyrażenia własnych opinii, także negatywnych, na temat usług świadczonych przez Użytkowników widniejących w Katalogach Bazodanowych.


§ 6.
Ochrona danych


6.1   Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Wydawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu oraz do celów marketingowych. Dane te mogą być przetwarzane jedynie przez Wydawcę oraz podmioty przez niego upoważnione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
6.2   Użytkownik ma prawo niczym nieograniczonego wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i umożliwia rejestrację w Portalu.
6.3   Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika - w inny sposób niż w następstwie bezpośredniego przekazania tych danych przez Wydawcę - przez osoby trzecie, wynikające z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6.4   Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy poprzez wyrejestrowanie z Portalu i zaniechanie subskrypcji – procedura zgłoszenia oświadczenia o rezygnacji opisana została w §3, ust. 3.2.
6.5   Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystywania tj. ujawniania współpracującym z Wydawcą Firmom i serwisom internetowym, w tym mediom, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Portalu – dane demograficzne oraz dane dotyczące oglądalności, czyli takie, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych Użytkowników.


§7
Postanowienia końcowe


7.1   W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Wydawca może natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika zablokować dostęp do wybranych Usług a w ostateczności usunąć Konto MP Book Użytkownika, Ofertę Firmy, komentarz, ocenę lub inną publikację, a także rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu.
7.2   Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
7.3   Użytkownik, który ma zastrzeżenia do Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym), na adres Wydawcy. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 3 dni roboczych od wpływu reklamacji do Wydawcy.
7.4 Wszelkie pytania i sugestie można zgłaszać mailowo na adres Pomoc@meetingplanner.pl .

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MEETING PLANNER Sp. z o.o.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MEETING PLANNER Sp. z o.o.

 

 

§ 1

 

Obowiązki uczestnika

 

 

 1. Wysłanie zgłoszenia i/lub odesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją całego Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Meeting Planner Sp. z o.o.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia rodzaju transportu najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Dotyczy wydarzeń podczas których MeetingPlanner.pl zapewnia transport.
 3. Wymagane jest respektowanie planu programu i realizowanie go w całości wraz z grupą.
 4. Wymagane jest punktualne stawianie się na ustalonych miejscach zbiórki.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia przygotowanej przez MeetingPlanner Sp. z o.o. ankiety oceniającej wskazane punkty programu po zakończonym wydarzeniu.
 6. W przypadku konieczności opuszczenia którejkolwiek z części programu, uczestnicy zobowiązani są powiadomić przedstawiciela portalu MeetingPlanner.pl.
 7. Podczas trwania MP MICE Tour®, MP Fast Date ®, MP Review ®, MP Picnic Day itp. każdy uczestnik otrzymuje listę spotkań, której zobowiązany jest przestrzegać zarówno pod kątem kolejności, jaki czasu trwania. Nie przestrzeganie punktów programu jak również ich pomijanie bez uzyskania zgody od Organizatora upoważnia Meeting Planner Sp. Z o.o. do wystawienia FV w wysokości 300,00 zł brutto.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej.
 9. Uczestnik decydując się na udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smyczkowa 12/28.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Meeting Planner Sp. z o.o. z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją wydarzenia oraz przenosi na Meeting Planner Sp. z o.o. w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania  rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z wydarzeniem.
 11. Jeżeli użytkownik usług i funkcjonalności MeetingPlanner.pl wpisał się na listę klientów, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości portalu MeetingPlanner.pl, wiadomości promocyjnych, w tym partnerów portalu na wskazany przez niego adres e-mailowy. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi.

 

 

 

§ 2

 

 

Warunki uczestnictwa

 

 

 1. Pierwszeństwo udziału mają osoby aktywnie korzystające z funkcjonalności portalu MeetingPlanner.pl
 2. Rejestracja konta na portalu MeetingPlanner.pl – nie dotyczy osób już zarejestrowanych.
 3. Podpisanie i odesłanie regulaminu wyjazdów, formularza zgłoszeniowego oraz ankiety po wyjeździe w określonym przez organizatora terminie - skan poprzez e-mail lub fax na nr 22 378 38 54.
 4. Decyzję o ostatecznej kwalifikacji podejmuje na podstawie odesłanych formularzy zgłoszeniowych komisja złożona z zespołu realizacyjnego, w skład którego wchodzą: Manager Projektu, Członek zarządu, Biuro Obsługi Klienta – Koordynator Projektu, Klient – Gospodarz Obiektu.

 

 

 

§ 3

 

 

Warunki rezygnacji

 

 

 1. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 1 tydzień przed wydarzeniem uczestnik zobowiązuje się do pokrycia opłaty organizacyjnej w wysokości 300,00 zł brutto (dotyczy wyjazdów MP Fast Date ®, MP Review ®, MP Mice Tour, MP Picnic Day)
 2. O rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy powiadomić organizatora najpóźniej 48 godz. przed planowanym wyjazdem.
 3. Istnieje możliwość zastąpienia zgłoszonej i potwierdzonej osoby inną osobą z tej samej firmy, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Organizatora, nie później jednak niż 3 dni przed wydarzenie

 

 

 

 

 

 

Regulamin udziału w konkursie SMS „Wybierz najlepszego zawodnika meczu”

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady udziału w konkursie SMS „Wybierz najlepszego zawodnika meczu” (zwanym dalej "Konkursem").
2. Organizatorem konkursu jest firma Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smyczkowej 12/28, w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Technicznie konkurs obsługuje firma MATERNA Communications Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 28a w Warszawie, producent platformy mProfi.pl.
4. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która jest uczestnikiem wydarzenia MP Legia Cup i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu
1. Konkurs polega na wysłaniu przez Uczestnika SMS-a pod numer 664 078 079 w treści wpisując pierwszą literę nazwy drużyny (A – Agencje Eventowe, K – Klienci) oraz nr koszulki zawodnika (liczba od 1 do 31) według schematu: K0, A 0. Wielkość znaków oraz spacje nie mają znaczenia.
2. Konkurs będzie trwał od rozpoczęcia meczu. Zakończenie konkursu nastąpi ok. 3 minuty po końcu spotkania i zostanie poprzedzone odliczaniem przez spikera zawodów.
3. Każdy Uczestnik konkursu może oddać nieograniczoną liczbę głosów.
4. Po przesłaniu wyniku zachowując schemat z pkt. 1 Uczestnik otrzyma od Organizatora SMS-a zwrotnego, będącego potwierdzeniem oddanego głosu. W przypadku wysłania więcej niż 1 SMS-a kolejne głosy nie będą potwierdzane SMS-ami.
5. Nagroda główna ufundowana przez Organizatora zostanie przyznana osobie wyłonionej spośród wszystkich osób głosujących w konkursie. Po wyczytaniu wygranej osoby organizator odczyta dodatkowe pytanie, po uzyskaniu na które dobrej odpowiedzi, wręczy Uczestnikowi nagrodę główną. Wręczenie nagrody nastąpi po zakończeniu meczu na murawie stadionu.
6. Koszt wysłania SMS-a konkursowego jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora GSM.

§ 4 Dane osobowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez MATERNA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje MATERNA Communications wraz z organizatorem wydarzenia MP Legia Cup – firmą MeetingPlanner.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na recepcji MP Legia Cup podczas wydarzenia oraz na stronie internetowej www.meetingplanner.pl/

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.