Zakładki jasne 2

MP Power Awards

MP Power Awards® – statuetki wręczone...

W warszawskiej przestrzeni eventowej XOXO Party odbyło się spotkanie,...

Ósmy finał MP Power Awards®: trzy studia,...

Podczas MP Power Night – finału MP Power Awards® 2019 zostali ogłoszeni...

MP Power Awards® 2019 – nagrody branży...

Podczas MP Power Night – finału ósmej edycji MP Power Awards® poznaliśmy...
 
A A
Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MEETING PLANNER Sp. z o.o.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MEETING PLANNER Sp. z o.o.

 

 

§ 1

 

Obowiązki uczestnika

 

 

 1. Wysłanie zgłoszenia i/lub odesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją całego Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Meeting Planner Sp. z o.o.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia rodzaju transportu najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Dotyczy wydarzeń podczas których MeetingPlanner.pl zapewnia transport.
 3. Wymagane jest respektowanie planu programu i realizowanie go w całości wraz z grupą.
 4. Wymagane jest punktualne stawianie się na ustalonych miejscach zbiórki.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia przygotowanej przez MeetingPlanner Sp. z o.o. ankiety oceniającej wskazane punkty programu po zakończonym wydarzeniu.
 6. W przypadku konieczności opuszczenia którejkolwiek z części programu, uczestnicy zobowiązani są powiadomić przedstawiciela portalu MeetingPlanner.pl.
 7. Podczas trwania MP MICE Tour®, MP Fast Date®, MP Review®, MP Picnic Day itp. każdy uczestnik otrzymuje listę spotkań, której zobowiązany jest przestrzegać zarówno pod kątem kolejności, jaki czasu trwania. Nie przestrzeganie punktów programu jak również ich pomijanie bez uzyskania zgody od Organizatora upoważnia Meeting Planner Sp. z o.o. do wystawienia FV w wysokości 300,00 zł brutto.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej.
 9. Uczestnik decydując się na udział w wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 9/30.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Meeting Planner Sp. z o.o. z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją wydarzenia oraz przenosi na Meeting Planner Sp. z o.o. w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania  rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z wydarzeniem.
 11. Jeżeli użytkownik usług i funkcjonalności MeetingPlanner.pl wpisał się na listę klientów, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości portalu MeetingPlanner.pl, wiadomości promocyjnych, w tym partnerów portalu na wskazany przez niego adres e-mailowy. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi.

 

 

 

§ 2

 

 

Warunki uczestnictwa

 

 

 1. Pierwszeństwo udziału mają osoby aktywnie korzystające z funkcjonalności portalu MeetingPlanner.pl
 2. Rejestracja konta na portalu MeetingPlanner.pl – nie dotyczy osób już zarejestrowanych.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Decyzję o ostatecznej kwalifikacji podejmuje na podstawie odesłanych formularzy zgłoszeniowych komisja złożona z zespołu realizacyjnego, w skład którego wchodzą: Manager Projektu, Członek zarządu, Biuro Obsługi Klienta – Koordynator Projektu, Klient – Gospodarz Obiektu.

 

 

 

§ 3

 

 

Warunki rezygnacji

 

 

 1. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 1 tydzień przed wydarzeniem uczestnik zobowiązuje się do pokrycia opłaty organizacyjnej w wysokości 300,00 zł brutto (dotyczy wyjazdów MP Fast Date®, MP Review®, MP MICE Tour®, MP Picnic Day)
 2. Istnieje możliwość zastąpienia zgłoszonej i potwierdzonej osoby inną osobą z tej samej firmy, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Organizatora, nie później jednak niż 3 dni przed wydarzeniem

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Koneser zaprasza do Muzeum Polskiej Wódki”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest MeetingPlanner Sp. z o.o., ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa, KRS: 0000313501  właściciel portalu www.meetingplanner.pl, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Centrum Praskiego Koneser Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K., Puławska 2, 02-566 Warszawa.
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających swobodny dostęp do serwisu www.meetingplanner.pl.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Centrum Praskiego Koneser, jak również osoby spokrewnione z pracownikami wspomnianych firm.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzeczne z niniejszym regulaminem.
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin.


II. Zasady


1. Konkurs trwa od 11.06.2018 r. do 24.06.2018 r. lub do czasu przesłania 75 poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.
2. Udział w konkursie polega na odpowiedzi na pytanie opublikowane w portalu www.MeetingPlanner.pl. Pytanie brzmi: „Na ile osób można zrobić imprezę koktailową w sali głównej Butelkowni?”. Odpowiedź może zostać udzielona wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.koneser.syskonf.pl. Link do strony z formularze dostępny będzie pod pytaniem.
3. Wysłanie odpowiedzi na pytanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
4. Każdy uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w konkursie tylko jeden raz poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na pytanie.


III. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest bilet dla 2 osób do Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie.
2. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia nagrody nie zostanie ona wymieniona na nową.
3. Nagrody będę mogły zostać wykorzystane przez zwycięzców w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r.


IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

1. Wszystkie zgłoszenia zostaną sprawdzone najpierw pod kątem zgodności z regulaminem przez Organizatora.
2. Nagrodę otrzyma 75 uczestników konkursu, którzy jako pierwsi udzielą prawidłową odpowiedź na pytanie.

3. Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe zawarta jest w folderze reklamowym przestrzeni eventowych Centrum Praskego Koneser. Organizator dopuszcza jedną poprawną odpowiedź. 

 
V. Ogłoszenie zwycięzcy i wydanie nagrody

1. Centrum Praskie Koneser skontaktuje się z 75 uczestnikami konkursu, którzy jako pierwsi udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie, aby uzgodnić sposób przekazania w celu przekazania nagrody.


VI. Laureaci i dane osobowe

1. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator konkursu. Uczestnikom przysługują: prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do modyfikacji / sprostowania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, prawo do usunięcia danych. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych: .

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora danych osobowych pochodzących z wypełnionych przez nich formularzy Centrum Praskiemu Koneser oraz na przetwarzanie danych zgodnie z uzasadnionym interesem Centrum Praskiego Koneser, w tym na kontakt w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują: prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do modyfikacji / sprostowania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, prawo do usunięcia danych. Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych: .


VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.