Regulamin

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisu meetingplanner.pl („Serwis”).

2. Rozdział „Polityka Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im Usług.

3. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") stanowi część regulaminu korzystania z serwisu www.meetingplanner.pl ("Regulamin", "Serwis").

4. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 2. Dane osobowe

1. Administratorem podanych danych jest Meeting Planner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000313501, posiadającą numer NIP: 5213499316, numer REGON141567708, kapitał zakładowy 721 200, 00 zł, adres: ul. Złota 9/30 00-019 Warszawa, e-mail: biuro@meetingplanner.pl

2. Meeting Planner sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe:
a)    w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b)    w celu gromadzenia opinii, sugestii i recenzji oraz ich publikowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c)    w celach kontaktowych  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Meeting Planner sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie;
d)    w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z serwisu meetingplanner.pl na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych
a.    W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter serwisu Meetingplanner.pl
b.    Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych artykułach oraz aktualnościach serwisu meetingplanner.pl.
c.    Udostępnienie w powyższym celu identyfikującego adresu elektronicznego będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d.    Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu.
e.    Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Anulowanie subskrypcji") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie informacji na adres biuro@meetingplanner.pl z rezygnacją otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
f.    Meeting Planner sp. z o.o. uznaje skorzystanie z możliwości opisanych w punkcie f. za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 
4. Przetwarzanie danych w celu gromadzenia opinii, sugestii i recenzji
a)    Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu gromadzenia opinii, sugestii lub recenzji przez serwis meetingplanner.pl.pl jest dobrowolne.
b)    W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu gromadzenia i zarządzania opiniami zgodę można wycofać poprzez przesłanie e-mail na adres: biuro@meetingplanner.pl
c)    Przekazane dane będą przetwarzane przez okres publikacji wiadomości lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie w tym celu.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych
a.    Podanie danych w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie odpowiedzi na zadane pytanie.

6. Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z Serwisu MeetingPlanner.pl

a.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 (1) lit b RODO w szczególności:
i.    utworzenia Konta Użytkownika;
ii.    zamieszczenia informacji o Partnerze w Serwisie;
iii.    innych usług o których mowa w Regulaminie korzystania z serwisu meetingplanner.pl.
b.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
c.    Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu do Serwisu, w zakładce Edycja danych użytkownika oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres biuro@meetingplanner.pl
d.    Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania umowy.

7. Odbiorcy danych
Wyżej wymienione dane osobowe będą ujawniane kontrahentom Meeting Planner sp. z o.o. - podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom świadczącym usługi hostingu, wysyłki wiadomości e-mail oraz zarządzania relacjami z klientami.

8. Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Meeting Planner sp. z o.o. danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać przekazane innemu administratorowi danych na żądanie osoby, której dotyczą, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie jej zgody;
h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
j) prawo wniesienia skargi do organu - osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Zabezpieczenia
a.    Meeting Planner sp. z o.o. wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
b.    W szczególności, za pomocą szyfrowania Meeting Planner sp. z o.o. zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

10. Dodatkowe informacje
W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody prosimy o kontakt na skrzynkę mailową biuro@meetingplanner.pl

§ 3. Polityka Cookies

1. Definicje:
a.    Administrator - Meeting Planner sp. z o.o.
b.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
d.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
e.    Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie meetingplanner.pl.
f.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
g.    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
h.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
i.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
o    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
o    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies, oznacza to, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików Cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików Cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

3. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies
a.    Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.
b.    Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
c.    Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
d.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Facebook (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
a.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b)    Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
o    Przeglądarka Internet Explorer
o    Przeglądarka Mozilla FireFox
o    Przeglądarka Chrome
o    Przeglądarka Safari
o    Przeglądarka Opera

5. Nawigacja po serwisie, a także odblokowanie w ustawieniach przeglądarki wykorzystywania plików Cookies przez Meeting Planner sp. z o.o. uznawane będzie jako działanie wyraźne potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej Polityce

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl