Zakładki jasne 3a

Polecane obiekty

Hotel Polonia Palace

Warszawa (mazowieckie)

Międzynarodowe Centrum...

Kraków (małopolskie)

ICE Kraków Congress Centre

Kraków (małopolskie)

Polecane usługi

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Belvedere Catering by Design

Warszawa (mazowieckie)

Z-Factor. Smart Hospitality

Kraków (małopolskie)
A A
Publikacje

Anna Jędrocha: Przyszłość spotkań sektora medycznego w świetle regulacji przemysłu farmaceutycznego

Anna Jędrocha, wiceprezes SKKP

Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma wprowadził certyfikację dla wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych począwszy od 1 stycznia 2018. Pierwszy rok był okresem pilotażowym, uzyskanie certyfikatu nie było obowiązkowe, organizatorzy mogli zapoznać się z wymogami i procedurami obowiązującymi w procesie aplikacji o certyfikat. W roku bieżącym certyfikacja jest już obowiązkowa dla wszystkich organizatorów wydarzeń medycznych, którzy chcą, aby firmy farmaceutyczne, zrzeszone w Infarmie, mogły uczestniczyć w ich wydarzeniach.


Mamy świadomość, że większość tych wydarzeń, bez wsparcia finansowego firm farmaceutycznych nie mogłaby się odbyć, więc uzyskanie certyfikatu jest nieuniknione. Musimy przy tym też podkreślić, że liczba spotkań  w obszarze nauk medycznych jest bardzo ważna dla całego przemysłu spotkań, wg Raportu POT – Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w 2018 roku spotkania te stanowiły 13,2 proc. wszystkich spotkań w Polsce. Z perspektywy ogólnoświatowej wg Rankingu ICCA 2018 ten udział spotkań medycznych jest nawet wyższy i stanowi 16,9 proc.


Celem wprowadzenia certyfikacji jest podniesienie standardów etycznych branży farmaceutycznej oraz zwiększenie przejrzystości relacji zachodzących pomiędzy firmami farmaceutycznymi i przedstawicielami zawodów medycznych. Wprowadzenie systemu certyfikacji wynika z przepisów unijnych, i jest wzorowany na Ethical Med Tech (obowiązujący dla wydarzeń, które mają charakter międzynarodowy).


Infarma przyjęła następujące kryteria oceny wydarzeń, które zostały opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne, a także Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości:
1.Program wydarzenia – merytoryczny, dostępny z wyprzedzeniem
2.Dostęp do treści promocyjnych (firm farmaceutycznych) tylko dla osób uprawnionych
3.Osoby towarzyszące nie mogą być finansowane ze środków firm farmaceutycznych
4.Przejawy gościnności – niedopuszczalna jest nadmierna gościnność w zakresie elementów pozamerytorycznych (program socjalny, towarzyszący, itp.)
5.Przejrzystość przepływów finansowych
6.Obiekt i lokalizacja geograficzna
 

Zasady organizacji sympozjów, kongresów oraz innych wydarzeń określone są w rozdziale IV Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, które warto zacytować, bo są opisane w sposób przejrzysty i konkretny:

Artykuł 25
Obiektywność kryteriów wyboru uczestników Wydarzeń oraz zakaz stosowania zachęt
1.Kryteria wyboru osób, które zostaną zaproszone na kongres czy sympozjum, powinny być obiektywne i oparte na przesłankach merytorycznych.
2.Przedstawiciel nie może stosować żadnych form zachęty w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, w celu zachęcenia ich do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Artykuł 26
Miejsce organizacji Wydarzeń
1.Wydarzenia organizowane czy sponsorowane przez lub w imieniu Sygnatariusza Kodeksu muszą odbywać się w miejscu, które jest odpowiednie dla głównego celu takiego Wydarzenia.
2.Należy unikać miejsc, które uznawane są za ekstrawaganckie lub słynne ze względu na oferowane rozrywki. Nie należy organizować lub sponsorować, bezpośrednio ani pośrednio, Wydarzeń poza granicami kraju, chyba że jest to uzasadnione istotnymi względami merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności gdy większość zaproszonych osób pochodzi spoza kraju, w którym Wydarzenie jest organizowane.

Artykuł 27
Przejawy gościnności
1.Przejawy gościnności oferowane uczestnikom Wydarzeń nie powinny być nadmierne i muszą pozostawać w ścisłym związku z podstawowym celem Wydarzenia, tj. powinny ograniczać się do pokrycia kosztów: podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat rejestracyjnych związanych z udziałem w Wydarzeniu. Analizując zasadność poziomu oferowanej gościnności należy przyjąć warunki, które przeciętny uczestnik Wydarzenia byłby skłonny zapewnić sobie we własnym zakresie.
2.Koszty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć wyłącznie uczestników Wydarzenia, a nie osób im towarzyszących, w tym członków ich rodzin, chyba że osoby towarzyszące są również osobami uprawnionymi do wystawiania recept i zostały zaproszone do udziału w Wydarzeniu niezależnie, w oparciu o obiektywne, merytoryczne kryteria.
3.Przejawy gościnności nie mogą obejmować sponsorowania lub organizacji części rozrywkowej Wydarzenia (np. imprez sportowych czy rekreacyjnych). Sygnatariusz Kodeksu nie może zapewniać ani oferować Przedstawicielom zawodów medycznych żadnych posiłków (zarówno jedzenia, jak i napojów), których wartość w przeliczeniu na osobę i na jeden posiłek przekracza:
a)kwotę 200 zł w przypadku posiłków oferowanych w Polsce albo
b)kwotę ustaloną przez właściwą lokalną organizację w przypadku posiłków oferowanych poza granicami Polski albo
c)równowartość kwoty 100 EUR w przypadku, gdy brak jest lokalnie ustalonych kwot maksymalnych.
Wyżej wskazane kwoty zawierają należny podatek od towarów i usług w rozumieniu przepisów prawa polskiego albo podatek od wartości dodanej lub inny podobny podatek pobierany na podstawie przepisów prawa obowiązujących w innych państwach.
O ile większość kryteriów oceny wydarzeń potrzebnych do uzyskania certyfikatu jest zbieżna z zapisami Kodeksu Dobrych Praktyk, to ostatnie kryterium dotyczące obiektu i lokalizacji geograficznej jest rozszerzone względem Kodeksu i budzi wiele emocji. To kryterium jako dodatkowe, wprowadzone zostało od 1 stycznia 2019 r, ale jeszcze cały rok 2019 traktowany jest jako okres przejściowy. Oznacza to, że wydarzenie, które spełnia wszystkie kryteria, oprócz tego ostatniego, certyfikat otrzyma. Ale począwszy już od 1 stycznia 2020 certyfikatu takiego nie otrzyma. Infarma daje sygnał dla obiektów, żeby dostosowały swoją ofertę do wymogów certyfikacji i mają na to czas do 1 stycznia 2020 r.

Obiekt:
1.Nie może to być miejsce uznawane za ekstrawaganckie lub słynne ze względu na oferowane rozrywki
2.Wyjątkowo dopuszczony będzie hotel 5-gwiazdkowy, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów łącznie: hotel ma charakter ściśle biznesowy i jest położony w mieście wojewódzkim, posiada profesjonalne zaplecze konferencyjne na min 200 osób, i funkcje rekreacyjne, rozrywkowe, sportowe nie stanowią dominującej atrakcji hotelu.
3.Obiekt muzealny lub inny obiekt kulturalny nie będzie dopuszczony, jeśli nie prowadzi działalności konferencyjnej (informacja o organizacji konferencji musi być powszechnie dostępna na stronie internetowej)
4.Hotel w budynku historycznym (pałac, zamek), który powszechnie uznawany jest za atrakcję turystyczną nie będzie dopuszczony.


Bardziej restrykcyjne jest wprowadzone przez Infamrę kryterium lokalizacji geograficznej, które jest  dalej idące niż to z Med Tech, a mianowicie: Certyfikatu nie uzyska wydarzenie, które będzie organizowane w obiekcie położonym w mieście lub gminie lub rejonie uznawanym za: KURORT (letni, zimowy, całoroczny), DESTYNACJĘ UZDROWISKOWĄ (na podstawie aktualnej listy uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia), SANATORYJNĄ, WYPOCZYNKOWĄ, WAKACYJNĄ, ROZRYWKOWĄ, TURYSTYCZNĄ, SPORTOWĄ. Te restrykcje obowiązywać będą przez cały rok, podczas gdy Med Tech określa, że wybrane miejsce nie może być związane z sezonem turystycznym w danej lokalizacji geograficznej, czyli dopuszcza wybór takiej lokalizacji poza sezonem turystycznym.


Powyższe kryterium oznacza (nie licząc wyjątków), że dopuszczone mogą być obiekty tylko w miastach wojewódzkich. Destynacje nadmorskie np. Sopot, Międzyzdroje czy miejscowości górskie Zakopane, Krynica, Wisła, Karpacz nie będą dopuszczone, nawet jeśli obiekt będzie miał charakter wyłącznie biznesowy i posiadał duże zaplecze konferencyjne. Wyjątki są, np. miasta atrakcyjne turystycznie, ale jednocześnie będące siedzibami władz wojewódzkich – np. Kraków, Gdańsk czy Olsztyn, czy miejscowość będąca ośrodkiem akademickim w danej dziedzinie, np. Zakopane ze względu na Katedrę Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ. I ostatni wyjątek – miejscowość będąca siedzibą organizatora wydarzenia będzie dopuszczona.
Jest też dobra wiadomość dla obiektów, certyfikacji podlegają wydarzenia organizowane przez podmioty trzecie, tj. stowarzyszenia, towarzystwa naukowe, agencje eventowe, profesjonalnych organizatorów konferencji, itp. Certyfikacji nie podlegają wydarzenia, których organizatorami są sami członkowie Infarmy.

Autor: Anna Jędrocha, wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce,

 

SKKP spotkanie poświęcone zasadom certyfikacji wydarzeń naukowych organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce.

10 wrz 2019
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.