Zakładki jasne 3a

Polecane obiekty

Hotel Polonia Palace

Warszawa (mazowieckie)

Międzynarodowe Centrum...

Kraków (małopolskie)

ICE Kraków Congress Centre

Kraków (małopolskie)

Polecane usługi

Belvedere Catering by Design

Warszawa (mazowieckie)

Z-Factor. Smart Hospitality

Kraków (małopolskie)

Batida Catering

Warszawa (mazowieckie)
A A
Raporty

Raport: Konkurencyjność polskich miast na rynku spotkań międzynarodowych

Na ile polskie miasta są konkurencyjne pod względem przyciągania spotkań międzynarodowych? Co wpływa na tę konkurencyjność i jaką rolę w tym procesie odgrywa convention bureau? Dr Natalia Piechota z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zbadała to zagadnienie.

W wielu miastach zwraca się uwagę na możliwość pozyskiwania spotkań międzynarodowych, dostrzegając szereg korzyści dla gospodarki regionu, jakie niesie ze sobą ich organizacja. Z tego powodu coraz częściej powołuje się do życia convention bureaux jako instytucje wspierające proces przyciągania wydarzeń biznesowych do miast. Działalność jednego podmiotu nie jest jednak wystarczająca do organizacji spotkania w określonym miejscu, ponieważ finalny produkt jest niezwykle złożony. Dana lokalizacja jako gospodarz wydarzenia musi więc spełnić szereg kryteriów, spośród których część może być specyficzna dla konkretnego organizatora, lecz przeważająca część ma charakter uniwersalny i pojawi się właściwie na każdej liście zgłaszanych oczekiwań. Jedyną różnicę w tym przypadku stanowi waga, jaką przypiszą decydenci poszczególnym kryteriom. W związku z tym cechy miasta obrazujące, w jakim stopniu spełnia ono powyższe wymagania, charakteryzują jego konkurencyjność na międzynarodowym rynku spotkań.

Analizując listy kryteriów należy stwierdzić, że konkurencyjność w tym sektorze jest wypadkową czterech wymiarów konkurencyjności miast:

  • konkurencyjności gospodarczej, związanej z przyciąganiem inwestorów i warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • konkurencyjności turystycznej, wyrażającej atrakcyjność miejsca dla turystów oraz stopień rozbudowania i wykorzystania lokalnej infrastruktury turystycznej;
  • konkurencyjności branży spotkań, określającej wielkość i jakość miejscowej bazy konferencyjnej, a także dostępność i doświadczenie podmiotów zaangażowanych w organizację wydarzeń;
  • konkurencyjności zrównoważonej, dotyczącej poczucia bezpieczeństwa i innych kwestii określających warunki do życia w danym miejscu.

 

Wymiary te wykorzystano w badaniu konkurencyjności polskich miast na rynku spotkań międzynarodowych. Uwzględniono 11 miast, w których działają convention bureaux. W ramach każdego wymiaru wskazano bardziej szczegółowe kategorie, a do każdej z nich przypisano jedną z 43 zmiennych, wyodrębnionych na podstawie analizy danych wtórnych z lat 2011-2016. Wszystkie zmienne posłużyły do konstrukcji syntetycznego wskaźnika konkurencyjności miast na rynku spotkań – CIMI (Competitiveness Index of Meetings Industry), stanowiącego średnią arytmetyczną znormalizowanych wartości zmiennych. W ten sam sposób opracowano również wskaźniki szczegółowe, charakteryzujące konkurencyjność w ramach poszczególnych wymiarów.Najbardziej konkurencyjnym polskim miastem na międzynarodowym rynku spotkań jest Warszawa, o czym świadczy najwyższa wartość wskaźnika CIMI i niemal wszystkich wskaźników szczegółowych. Pozycja lidera rankingu jest efektem przede wszystkim wysokiego potencjału gospodarczego stolicy oraz stopnia rozwoju lokalnej branży spotkań. Drugim miastem reprezentujący ponadprzeciętny poziom konkurencyjności jest Kraków, dzięki jego atrakcyjności turystycznej. Wrocław i Poznań uzyskały wyniki zbliżone do jedności, co oznacza przeciętny poziom konkurencyjności. Pozostałe miasta charakteryzują się niższą konkurencyjnością. Ich zaletą są jednak warunki klimatyczne, bezpieczeństwo oraz otoczenie, czyli kategorie składające się na konkurencyjność zrównoważoną. Wyjątek stanowią Katowice, ponieważ szóste miejsce w zestawieniu zawdzięczają głównie dobrej dostępności komunikacyjnej, będącej elementem potencjału gospodarczego.

Wyniki badania pokazują, jak zróżnicowane są polskie miasta nie tylko pod względem ogólnego poziomu konkurencyjności na rynku spotkań międzynarodowych, lecz także w zakresie kluczowych elementów budujących ich potencjał. W przypadku każdego miasta można wskazać kategorie stanowiące źródła potencjalnej lub rzeczywistej przewagi konkurencyjnej. Jedynie Poznań i Wrocław odnotowały wyrównane wyniki we wszystkich wymiarach, co jednak również może stanowić o ich sile w rywalizacji o spotkania międzynarodowe. Kluczowym wyzwaniem dla convention bureaux i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój branży spotkań jest więc identyfikacja walorów określonego miejsca i ich podkreślanie w składanych ofertach, ale także rozważne kształtowanie portfolio wydarzeń pozyskiwanych dla miasta.
Więcej informacji na temat badania i wykorzystanych metod badawczych: www.turystykawmiescie.org

Autor: dr Natalia Latuszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki

Doktor nauk ekonomicznych Natalia Latuszek zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem turystyki w regionach, efektami wydarzeń, branżą spotkań oraz działalnością convention bureaux. Prywatnie (i czasem także naukowo) fanatyczka tenisa ziemnego.

13 maj 2018
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.