Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Prawo w eventach cz. 1: EVENT JAKO IMPREZA MASOWA - jak poruszać się w labiryncie obowiązków organizatora

Organizacja eventów dla szerokiej publiczności może wymagać spełnienia szczególnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących imprez masowych. Poniżej przedstawione zostaną odpowiedzi na podstawowe pytania, jakie powstają w związku z organizacją imprezy masowej.

 

Skąd wiedzieć, czy konkretny koncert, pokaz sztucznych ogni, parada czy mecz są w świetle prawa imprezą masową? Jakie obowiązki spoczywają na organizatorze takiej imprezy? Jakie przysługują uprawnienia względem uczestników, którzy zakłócają przebieg eventu?

 

Kiedy event ma charakter imprezy masowej?

 

O tym, jakie eventy mają charakter imprezy masowej decydują postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych („Ustawa”). Ustawa rozróżnia dwa podstawowe rodzaje imprez: artystyczno-rozrywkowe i sportowe, do których należą także mecze piłkarskie. W tym opracowaniu przedstawione zostaną wyłącznie informacje dotyczące organizacji eventów artystyczno-rozrywkowych.

 

O tym czy dany event jest imprezą masową decyduje jego lokalizacja oraz liczba uczestników, dla których został zaplanowany. Eventy odbywające się na obiektach otwartych, są imprezami masowymi, o ile są przewidziane dla nie mniej niż tysiąca uczestników. Dotyczy to m. in. imprez organizowanych na stadionach i terenach otwartych. Jeżeli event odbędzie się w obiekcie zamkniętym, to będzie miał charakter imprezy masowej, jeżeli zaplanowano udział w nim co najmniej pięćset osób.

 

Warto podkreślić, że nie każdy event przewidziany dla dużej liczby uczestników wymaga stosowania przepisów Ustawy. Przepisy przewidują liczne zwolnienia, które obejmują, m.in. imprezy w teatrach, operach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki.


Obowiązki związane z organizacją imprezy masowej


Organizator imprezy masowej musi spełnić określone w Ustawie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Podwyższone wymagania dotyczą organizacji imprez podwyższonego ryzyka, które związane są z uzasadnioną obawą wystąpienia aktów przemocy lub agresji. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa ciążą na organizatorze od chwili udostępnienia miejsca imprezy uczestnikom do chwili kiedy je opuszczą. W tym celu organizator jest zobowiązany zapewnić udział w imprezie służb porządkowych i informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa.

 

Do obowiązków organizatora należy także zapewnienie zabezpieczenia medycznego, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów. Powinien on też zadbać o to, by miejsce imprezy miało wyznaczone drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji. W zakresie obowiązków organizatora znajduje się także zapewnienie łączności, sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz wydzielenie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy. Ponadto, organizator opracowuje i udostępnia uczestnikom eventu regulamin obiektu, regulamin imprezy, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

 

Inaczej niż w przypadku mniejszych eventów kształtują się także zasady odpowiedzialności organizatora. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny musi ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

 

Jak uzyskać zezwolenie na organizację imprezy masowej?


Nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia eventu wójta, burmistrz albo prezydent miasta. Do wniosku trzeba dołączyć szereg dokumentów, przede wszystkim graficzny plan obiektu, instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru, opinie m. in. Policji, Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego. We wniosku należy także zamieścić informacje o planowanej liczbie uczestników i sposobie ich identyfikacji, monitoringu oraz kierowniku do spraw bezpieczeństwa. Ponadto, organizator może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji. W przypadku niekompletnej dokumentacji zezwolenie nie zostanie wydane.

 

Decyzja o zezwoleniu albo jego odmowie jest wydawana najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia eventu. Na decyzje odmowną przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które je rozpatruje w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.


Czy można „utracić” zezwolenie?

 

Uzyskanie zezwolenia nie jest „niodwoływalne”. Należy mieć na uwadze, że w przypadku naruszenia warunków bezpieczeństwa będących podstawą do wydania zezwolenia może ono zostać odwołane. W takim wypadku organizator może się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Prawo do odwołania imprezy przysługuje nie tylko temu, kto wydał zezwolenie, ale także wojewodzie. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może nawet zabronić danemu organizatorowi przeprowadzania imprez masowych na terenie województwa. Od tej decyzji przysługuje organizatorowi odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

Kto może pilnować bezpieczeństwa i porządku w czasie imprezy?

 

Nad bezpieczeństwem i porządkiem w czasie i w miejscu trwania imprezy czuwają służby porządkowe a służby informacyjne powiadamiają uczestników o rozwiązaniach organizacyjnych obowiązujących w czasie imprezy. Pracownicy wszystkich służb muszą mieć oznakowanie i ukończone odpowiednie szkolenia. Wszystkie czynności służb porządkowych i informacyjnych powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych uczestników eventu.


W zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, organizator musi zapewnić służbom porządkowym i informacyjnym odpowiednie wyposażenie. Powinno ono zawierać przykładowo sprzęt do łączności bezprzewodowej, ręczne wykrywacze metalu, środki opatrunkowe; inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej w tym środki przymusu bezpośredniego, takie jak kajdanki i ręczne miotacze gazu.

 

Pracę służb porządkowych i informacyjnych nadzoruje kierownik do spraw bezpieczeństwa. To stanowisko można powierzyć wyłącznie osobie, która ukończyła odpowiednie szkolenie a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się licencją drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej.

 

Co wolno służbom porządkowym i informacyjnym?


Co zrobić, gdy uczestnicy eventu zachowują się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób albo nie przestrzegają postanowień regulaminów? Jakie środki można zastosować w stosunku do uczestników posiadających niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe lub środki odurzające? Jaki jest zakres dozwolonej interwencji?

 

Służby porządkowe i informacyjne mogą sprawdzać bilety a także ustalać, czy dany uczestnik nie ma zakazu przebywania na imprezach masowych. Ponadto, służby porządkowe są uprawnione do legitymowania uczestników a także przeglądania ich bagażów i odzieży, w przypadku podejrzenia o posiadanie przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu lub środków odurzających.

 

W uzasadnionych przypadkach pracownicy służb porządkowych i informacyjnych mogą wezwać uczestnika do opuszczenia imprezy. Dotyczy to sytuacji, gdy uczestnik nie zastosował się do wydanego polecenia porządkowego, znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub inaczej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku w czasie eventu.

 

Służbom porządkowym i informacyjnym wolno ująć, w celu niezwłocznego przekazania Policji, uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie lub dopuszczających się przestępstw lub wykroczeń. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu.

 

Czy monitoring eventu jest dozwolony?


Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Co więcej, w uzasadnionych przypadkach wojewoda może nałożyć na organizatora imprezy masowej obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Nagrane materiały, niezawierające dowodów istotnych dla organów wymiaru sprawiedliwości organizator ma obowiązek przechowywać po zakończeniu imprezy przez co najmniej 60 dni. Po upływie tego terminu może on komisyjnie zniszczyć materiały.


Indywidualne traktowanie imprez

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, organizacja eventów, które mają charakter imprez masowych wiąże się z obciążeniami czasowymi i finansowymi. Należy podkreślić, że przedstawione powyżej wymagania mają charakter ogólny a do każdej imprezy masowej należ stosować indywidualne rozwiązania. Nie ma uniwersalnych sposobów zabezpieczenia, które można stosować zarówno do koncertu gwiazd rocka i jednocześnie do noworocznego pokazu sztucznych ogni, albo pokazu filmów w kinie samochodowym. Zawsze jednak główny ciężar i odpowiedzialność za skuteczne zabezpieczenie eventu spoczywa na jego organizatorze.

 

Autor: Mec. Katarzyna Marek

 

Katarzyna Marek - prawnik, absolwentka UJ, aplikantka w warszawskiej izbie adwokackiej, współpracuje z kancelarią Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie mediów i prawie własności intelektualnej.
 

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.

www.lsw.com.pl


 

19 lis 2010
 
średnia ocen:
0.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51