Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Przewodnik Tatrzański - Szymon...

Kraków (małopolskie)

SOFTBOX GROUP

ŁÓDŹ (łódzkie)

WygodaMICE

Kraków (małopolskie)

Fotografia eventowa -...

Warszawa (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Muzeum Uzdrowiska Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Cafe Helenka - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Willa Marta - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Modrzewie Park Hotel ***** - Szczawnica

Szczawnica (małopolskie)

Atlas Arena Łódź

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Prawo w eventach cz. 10: USŁUGI ORGANIZACJI EVENTÓW A VAT

Michal Krysik
Grzelecki Marcin

W niniejszym artykule, przedstawiona zostanie krótka analiza problemu, przed którym niejednokrotnie stają organizatorzy eventów, koncertów czy festiwali, dotyczącego odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla świadczonych przez nich usług.


Załóżmy, że organizator organizuje event, koncert, w ramach którego występować będzie artysta X (osoba fizyczna). Organizator wystawiając fakturę VAT za usługi organizacji takiego eventu, zobowiązany jest stosować odpowiednią stawkę podatku VAT dla tego typu usług.

 

Jak było do końca 2010


W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT) w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 roku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1) zwolnione od podatku były usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Załącznik nr 4 w poz. 11 wskazywał, że zwolnione od podatku VAT są usługi z grupowania „92” PKWiU usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, z wyjątkami wskazanymi w przepisach ustawy o VAT.


W praktyce zwolnienie w zakresie świadczenia usług związanych z kulturą rozumiane było dość szeroko, przy czym jak wskazywały przepisy ustawy VAT oraz praktyka organów podatkowych, ze zwolnienia (pomimo zaklasyfikowania w grupie 92 PKWiU) nie korzystały m.in. usługi związane ze wstępem na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, podlegające klasyfikacji pod numerem 92.31.2.


Zwolnienie obowiązujące do końca 2010 r. miało charakter przedmiotowy, tzn., że możliwość stosowania tego zwolnienia uzależniona była od przedmiotu świadczonych usług. Przepisy obowiązujące w tym zakresie do końca 2010 r. nie wprowadzały ograniczeń w zakresie podmiotu świadczącego usługi związane z kulturą.

 

Jak jest teraz


Rok 2011 przyniósł dużo zmian na gruncie podatku VAT. Zmiany wprowadzone do przepisów ustawy VAT, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku m.in. uchyliły załącznik nr 4 do ustawy VAT, a wykaz usług zwolnionych ustawodawca przeniósł do treści samej ustawy VAT.
 

Aktualnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:
 

a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

 

b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy VAT zwolnienie m.in. z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy VAT nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
 

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, lub
 

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
 

Co więcej zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy VAT m.in. zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy VAT stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 19 ustawy VAT, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy VAT, nie ma zastosowania do:


1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

 

2) wstępu: a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego; b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych; c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

 

3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

 

4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

 

5) działalności agencji informacyjnych;

 

6) usług wydawniczych;

 

7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

 

8) usług ochrony praw.

 

Aktualna praktyka
 

Swoje stanowisko w tym temacie zaprezentował już Minister Finansów, w wydanych i opublikowanych na stronach ministerstwa indywidualnych interpretacjach podatkowych.


Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2011 r. (nr ILPP2/443-1819/10-4/MN), gdzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadczyła usługi m.in. w zakresie organizacji koncertów artystycznych, kabaretowych itp., zaprezentował stanowisko, gdzie wskazał, że „uwagę zwrócić należy na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi w zakresie kultury oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez specyficzne podmioty. Polski prawodawca określił te podmioty, wymieniając je w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, jako: (…) [treść cytowana powyżej]. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Wobec tego, nie spełnia ona definicji żadnego z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od podatku. Zatem, usługi rozrywkowe w zakresie organizacji koncertów artystycznych, kabaretowych itp., świadczone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, nie korzystają ze zwolnienia od podatku przewidzianego przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Dodatkowo należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie nie będzie miała zastosowania również preferencyjna stawka podatku w wysokości 8%, przewidziana m.in. dla usług wymienionych w poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy. Pod poz. 181 załącznika nr 3, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. W sprawie będącej przedmiotem wniosku Zainteresowana prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rozrywkowych (organizacja koncertów artystycznych, kabaretowych itp.), a zatem nie świadczy ona usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które wynagradzane są w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Reasumując, stawką właściwą dla opodatkowania usług rozrywkowych, tj. organizacji koncertów artystycznych, kabaretowych itp. będzie podstawowa stawka podatku, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%."

 

Warto również wskazać na inną interpretację autorstwa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 1 czerwca 2011 r. (nr ILPP1/443-359/11-4/AW), dotyczącą zapytania w zakresie możliwości stosowania stawki zwolnionej w VAT. Organ odnosząc się do stanowiska wnioskodawców wskazał, że „z treści wniosku wynika, iż Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej świadcząc usługi artystyczne. Mąż jest kompozytorem oraz dyrygentem, a Żona wokalistką. Wspólnicy Spółki cywilnej są: indywidualnymi twórcami (Mąż) i artystami wykonawcami (Mąż i Żona) w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługi artystyczne świadczone przez Spółkę polegają na:


- komponowaniu i aranżowaniu utworów muzycznych,

- artystycznym wykonaniu - dyrygent, muzyk,
- występie orkiestry (na poszczególne imprezy artystyczne Wnioskodawca zatrudnia muzyków i wypłaca im honorarium na podstawie umowy o dzieło /występ artystyczny),
- komponowaniu utworów muzycznych dla wybranych muzyków, którzy wykonują utwory Męża, pod jego kierownictwem i nadzorem muzycznym,
- indywidualnych artystycznych wykonaniach wokalnych,
- artystycznych wykonaniach wokalnych wraz z zatrudnionym zespołem muzycznym.


Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek od towarów i usług pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.”

 

Organ podsumował, że spółka ta jest „Spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług artystycznych. Wobec tego, Spółka nie spełnia definicji żadnego z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od podatku. Ponadto, Wnioskodawca jako Spółka cywilna, jest zespołem artystów wykonawców, zatem nie może być uznany za indywidualnego twórcę. Tym samym nie jest również podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Stąd świadczone przez Zainteresowanego usługi w zakresie: komponowania i aranżowania utworów muzycznych, wykonania artystycznego – dyrygent, muzyk, występu orkiestry, komponowania utworów muzycznych dla wybranych muzyków, którzy wykonują utwory wspólnika Spółki, pod jego kierownictwem i nadzorem muzycznym, indywidualnych artystycznych wykonań wokalnych, a także artystycznych wykonań wokalnych wraz z zatrudnionym zespołem muzycznym, nie korzystają ze zwolnienia od podatku przewidzianego przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Reasumując, świadczone przez Spółkę cywilną usługi, o których mowa we wniosku, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.”

 

Tyle przepisów, praktyczne konsekwencje …


Jak już wspominałem do końca 2010 r. zwolnienie dotyczące tzw. usług kulturalnych miało charakter przedmiotowy. W rezultacie wprowadzonych zmian w ustawie VAT, od 1 stycznia 2011 roku zwolnienie dotyczące tych usług nabrało charakteru przedmiotowo-podmiotowego, tzn. że możliwość jego stosowania zależy zarówno od przedmiotu świadczonych usług jak i od podmiotu, który te usługi świadczy.


Uwzględniając powyższe uwagi, organizator, który wystawiając fakturę za usługi związane z organizacją eventu czy koncertu staje przed problemem wyboru odpowiedniej stawki VAT, w pierwszej kolejności powinien sprawdzić czy spełnia kryteria podmiotowe z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy VAT pozwalające na stosowanie zwolnienia dla usług kulturalnych (w tym organizacji eventów, koncertów).


W sytuacji gdy organizator dojdzie do wniosku, że nie spełnia powyższych kryteriów, świadczone przez niego usługi organizacji eventów czy koncertów będą najprawdopodobniej opodatkowane według stawki podstawowej tj. 23%.

 

Autorzy 

Michal Krysik - zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego. Bierze udział zarówno w bieżącym doradztwie na rzecz klientów  Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k. , jak również analizuje skutki podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych.

 

Marcin Grzelecki, radca prawny, doradca podatkowy - zajmuje się planowaniem transakcji pod kątem podatkowym. Doradza w zakresie przygotowywania i wdrażania efektywnych i bezpiecznych podatkowo scenariuszy rozliczeń podatkowych. Analizuje konsekwencje podatkowe restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmuje się także optymalizacją podatkową procesów inwestycyjnych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. m.grzelecki@lsw.com.pl
 

Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.
www.lsw.com.pl

 

 

08 lis 2011
 
średnia ocen:
5.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.