Zakładki jasne 2
Zakładki jasne 3a

Najnowsze usługi

Pingwin Łódzka Fabryka Lodu

Łódź (łódzkie)

Jurek-Catering Serwis

Mogilany (małopolskie)

Ulala Chef

Warszawa (mazowieckie)

Masters Catering

Warszawa (mazowieckie)

Wersal Catering

Duchnów (mazowieckie)

Najnowsze obiekty

Stadion Śląski

Chorzów (śląskie)

Event Arena Szczecin

Szczecin (zachodniopomorskie)

MsMermaid Conference Center

Warszawa (mazowieckie)

Holiday Inn Gdańsk - City Centre

Gdańsk (pomorskie)

Pomorska 21. Dom Towarzystwa...

Łódź (łódzkie)
A A
Prawo

Szansa rozwoju nowych modeli biznesowych dla branży spotkań

Autor: Grzegorz Choromański

Według założeń przyjętych przez autorów uzasadnienie do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, uchwalenie ustawy będzie miało wpływ na przedsiębiorstwa należące do sektora kultury i kreatywnego (szacowane na liczbę ok. 173 tys.), poprzez umożliwienie rozwijania i tworzenia nowych modeli biznesowych w oparciu o informację sektora publicznego.

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego została uchwalona 25 lutego 2016 r., zaś opublikowana w dniu 15 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 352) i wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy.

Ustawa ta w pierwszej kolejności porządkuje już funkcjonujące przepisy, przenosząc je z ustawy o dostępie do informacji publicznej do nowego aktu, co powinno przełożyć się na łatwiejsze ich stosowanie. Dodatkowo, poszerza zakres zarówno podmiotów zobowiązanych do jej stosowania, jak również przedmiotowy katalog informacji udostępnianych w celu ponownego wykorzystania, tj. o będące w posiadaniu bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. Oznacza to, że zasoby dziedzictwa kulturowego będące w posiadaniu tych instytucji, takie jak wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych czy reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Niestety, zgodnie z uzasadnieniem do projektu przedmiotowej ustawy, dopiero w ciągu sześciu miesięcy po jej ogłoszeniu planowane jest zlecenie przez Ministerstwo Cyfryzacji opracowanie podręcznika na temat ponownego wykorzystywania dla instytucji kultury (bibliotek, archiwów i muzeów), które dotychczas nie udostępniały swoich zasobów na cele ponownego wykorzystywania, co opóźni pozytywne oddziaływanie ustawy w praktyce.

Nowa ustawa wprowadza pojęcie „informacji sektora publicznego” i „ponownego wykorzystywania” informacji sektora publicznego, zgodnie z którymi:.

  • przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla których zostały wytworzone;
  • natomiast informacja sektora publicznego oznacza jakąkolwiek treść lub jej część niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będącą w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują w celu ponownego wykorzystywania.

 


 

Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r., zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1).
Sama zaś dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. stanowi wykonanie celów, o których mowa w Komunikacie (2011) 882 Otwarte dane – siła napędowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarządzania (jeden z trzech  dokumentów opublikowanych przez Komisję Europejską w ramach pakietu Open Data Package, który zakłada lepsze wykorzystanie potencjału informacji sektora publicznego dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki europejskiej).

U podstaw zmian legislacyjnych zachodzących na obszarze UE i w konsekwencji również w Polsce, leży stwierdzenie, że podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromną ilość informacji i treści, poczynając od danych statystycznych, gospodarczych lub środowiskowych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki. Przyjmuje się więc, że w dobie rewolucji cyfrowej nie można nie doceniać tego źródła dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie zasoby.

Podstawową zasadą uwzględnioną w nowej ustawie jest więc to, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów, to jest zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych chyba, że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich.

Czy informacja sektora publicznego będzie ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi i przełoży się na rozwoju nowych modeli biznesowych również w branży spotkań, niedługo sami się o tym przekonamy. Będzie to jednak w dużej mierze zależne od przygotowania samych instytucji sektora publicznego zobowiązanych do stosowania nowych przepisów. Pozytywnym zjawiskiem są coraz częściej pojawiające się zapytania ofertowe, uwzględniające ten obszar zagadnień.

Autor:  r. pr. Grzegorz Choromański, , www.kancelariachoromanski.pl

Grzegorz Choromański, radca prawny: jest absolwentem Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez pięć lat (1995-2000) był prezesem zarządu spółki akcyjnej z branży usług finansowych. W okresie 2003-2007 zarządzał kilkunastoma zespołami projektowymi przygotowującymi studia wykonalności projektów inwestycyjnych, o łącznej, planowanej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Od 2011 r. związany z branżą spotkań. Aktywny członek rady dyrektorów stowarzyszenia SITE Poland.

29 czer 2016
 
średnia ocen:
3.0
 
oceń
 
 
 
Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Złota 9/30, 00-019 Warszawa
tel.: 22.378 38 51
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.