Anna Çoban: Co dalej z targami, szkoleniami i eventami?

Cykl Mecenas Anna Çoban radzi…
Na zdjęciu: Cykl Mecenas Anna Çoban radzi…

Mecenas Anna Çoban analizuje Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie dotyczącym organizacji targów, konferencji, szkoleń i eventów.

 


I. TARGI, KONFERENCJE ORAZ KONGRESY
Zgodnie z § 1 pkt 8 lit h Rozporządzenia zmianie ulega § 6 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W związku z powyższym przepisem, do odwołania, organizowanie targów i konferencji jest dozwolone, ale wyłącznie online.

Należy wskazać, że PKD 82.30.Z dotyczy działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Podklasa ta obejmuje: organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Wykładnia literalna tego przepisu oznacza, że zakaz ten obejmuje wszystkich przedsiębiorców oraz inne podmioty, nie tylko takich, których działalność jest określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z. Przedsiębiorca nieprowadzący takiej wyspecjalizowanej działalności, który chciałby przykładowo zorganizować kongres albo targi, może zrobić to jedynie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Oznacza to również, że nie jest zakazana działalność przedsiębiorców, których główną działalnością jest organizacja targów i konferencji (PKD 82.30.Z), co znaczy, że oprócz przeniesienia organizacji targów, kongresów i konferencji online, mogą oni prowadzić inną działalność.
Przypominam również, że jeśli przedsiębiorca nie ma zgłoszonego danego rodzaju działalności, nie oznacza to, że nie może go prowadzić. W przypadku osób prowadzących działalność jednoosobową, mają oni siedem dni na zgłoszenie zmiany PKD w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą w postaci spółek osobowych oraz kapitałowych mają również siedem dni na wprowadzenie zmian w umowach oraz aktach założycielskich spółek, a następnie dokonanie zgłoszenia zmian do rejestru przedsiębiorców KRS.

II. SZKOLENIA
Rozporządzenie nie odnosi się wprost do organizacji szkoleń. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, szkolenie, to cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny.
Należy więc rozważyć, czy w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie wskazana w § 1 pkt 17 lit d Rozporządzenia zmiana § 28 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829), która stanowi, że do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń (czyli takich, których maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;”), w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Po pierwsze należy odpowiedzieć na pytanie, czy szkolenie jest zgromadzeniem innym niż to wskazane w ust. 1. Powołując się na opinię prawną z dnia 25 października 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności gastronomicznej i działalności hoteli w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 dr Karoliny Tetłak, która wskazała w niej, że „Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, wyrażenie „zgromadzenie” oznacza:

  • spotkanie wielu osób poświęcone omawianiu jakichś spraw
  • dużą grupę osób zebranych w jakimś miejscu
  • grupę ludzi związanych ślubami i żyjących według ściśle określonych zasad religijnych
  • grupę ludzi reprezentujących jakąś społeczność i sprawujących władzę w jej imieniu.


Najszerszy zakres ma sposób rozumienia pojęcia zgromadzenia wskazany w pkt. 2 jako duża grupa osób zebranych w jakimś miejscu. Przyjmując najszersze rozumienie, należy uznać, że zakazano wszelkich zebrań dużych grup osób w celach innych niż spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe, dla których nie określono limitu uczestników, a także imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie (czyli spotkanie domowe).

Kwestia, którą należy sprawdzić, to czy szkolenie nie będzie stanowiło spotkania lub zebrania służbowego, dla którego przewidziane jest wyłączenie stosowania § 28 ust. 9 rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powołaną powyżej definicję szkolenia, należy uznać, że w sytuacji, kiedy szkolenie dotyczy uzupełnienia wiedzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych, będzie wtedy stanowiło wyjątek wskazany w Rozporządzeniu.
Oznacza to, że Rozporządzenie nie ogranicza spotkań służbowych jedynie do formy online oraz spotkania te nie podlegają również ograniczeniom ilościowym. Tym samym, szkolenia organizowane w związku z wykonywaniem czynności służbowych lub zawodowych mogą nadal się odbywać.

Powstaje pytanie, jaki jest limit osób, które mogą uczestniczyć w szkoleniach, które mogą odbywać się stacjonarnie? Ustawodawca wprowadził limit 20 osób na imprezach i spotkaniach w miejscu zamieszkania lub pobytu (§ 28 ust. 9 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), a nie wprowadził takiego limitu w spotkaniach służbowych. Konsekwencją tego jest więc brak limitu osób uczestniczących w spotkaniach lub zebraniach służbowych i zawodowych. Wobec powyższego, na szkoleniach, które są spotkaniami służbowym nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę osób uczestniczących.

III. EVENTY
W przypadku eventów, podobnie jak w przypadku szkoleń, brak jest ścisłego odwołania się w Rozporządzeniu do tego typu wydarzeń.
Definicja eventu nie została wprost określona w polskim ustawodawstwie. Sformułowanie event generalnie zastępuje się polskim słowem – wydarzenie. Tak również wskazuje się w Słowniku Języka Polskiego. Natomiast w „Dobrym Słowniku” możemy znaleźć następującą definicję: Event to zorganizowane wydarzenie służące jakiemuś celowi, łączące zwykle elementy zabawy, rekreacji i nauki, mające opracowany program, angażujące wykonawców, sponsorów, patronów, media itp. Wydaje się, że jest to bardzo dobra i wyczerpująca definicja, ponieważ samo polskie słowo „wydarzenie” nie oddaje zorganizowanego oraz celowego charakteru eventu.

Kluczowe w kwestii rozważenia, czy i w jakim zakresie eventy mogą odbywać się w dobie pandemii koronawirusa stacjonarnie, jest podzielenie zagadnienia event, na kilka jego rodzajów. Mianowicie, od rodzaju eventu zależeć będzie możliwość jego organizacji w trybie stacjonarnym.

Jeśli event przyjmie formę: targów, wystaw, konferencji, według zmienionego § 6 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829), będzie mógł odbywać się wyłącznie online.

Jeśli natomiast event będzie miał formę spotkania służbowego, wówczas na podstawie § 28 ust. 9 będzie mógł się odbyć stacjonarnie z zachowaniem reżimów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja dłoni).
Organizacja niektórych eventów, takich jak festiwale, koncerty są do odwołania zakazane w czasie pandemii.
Podsumowując, przepisy, które będziemy stosować do eventu, a także to, czy dany event będzie mógł być zorganizowany stacjonarnie, zależy od rodzaju eventu.

Cykl Mecenas Anna Çoban radzi… to seria artykułów o tematyce prawnej dotyczącej szeroko pojętego działania przedsiębiorców w czasie kryzysu. W publikacjach autorka skupi się przede wszystkim na branży targowej, eventowej oraz turystycznej, ale będzie również omawiała ogólne zagadnienia dotyczące przedsiębiorców.
Pytania i zagadnienia warte omówienia prosimy kierować na adres: redakcja@meetingplanner.pl

Autor: Mecenas Anna Çoban jest warszawską adwokatką, absolwentką studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Europejskiego i Angielskiego organizowaną przez Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zna w stopniu zaawansowanym język angielski oraz turecki, w stopniu średniozaawansowanym hiszpański.
Przed założeniem kancelarii Coban Legal, pięć lat współpracowała z Ptak Warsaw Expo, gdzie od 2019 r. była dyrektorem wykonawczym, a następnie dyrektorem generalnym. Zdobyła tam unikalną wiedzę i doświadczenie na temat polskiej i międzynarodowej branży targowej i eventowej, którą teraz wykorzystuje w pracy prawnika. Wie, że prawnik ma być przede wszystkim skuteczny i dążyć do osiągnięcia celu biznesowego przez swoich klientów, wskazując rozwiązania, a nie skupiając się na ograniczeniach. www.cobanlegal.pl

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl