Joanna Gorczyca: Trzy ważne dla biznesu litery

Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU, w cyklu "W centrum uwagi… "
Na zdjęciu: Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU, w cyklu "W centrum uwagi… "

Dzisiaj właściwie nie ma już wiadomości bez odniesień do zrównoważonego rozwoju, zielonego zarządzania i ESG. Trzy makroczynniki pozafinansowe zdominowały świat biznesu w ostatnim czasie. Warto je znać i wiedzieć, co tak naprawdę kryje się pod literkami E, S i G.

Zmieniające się otoczenie
Globalizacja rynków, łatwość komunikacji online, oczekiwania inwestorów i klientów, w tym ich rosnąca świadomość ekologiczna, sprawiają, że cena nie jest już jedynym kryterium zakupu. Równie ważna jest idea i wartości, jakie reprezentuje dany produkt, usługa czy marka. Spotykamy się, dyskutując o lepszym świecie i jesteśmy bardziej uważnymi konsumentami. Mamy coraz większą świadomość wpływu i korzystamy z możliwości egzekwowania jej od dostawców towarów i usług. Chcemy żyć w lepszym świecie i szukamy dróg, by go zmienić. Zrównoważony rozwój ma nam zapewnić zaspokojenie celów rozwojowych bez umniejszania tych możliwości następnym pokoleniom.

Schyłek epoki CSR
Rzeczywistość zweryfikowała podejście do CSR. Corporate Social Responsibility był powszechniejszy niż Corporate Sustainability and Responsibility. Często CSR był utożsamiany jedynie z działaniami społecznymi. Nie przebił się do świadomości społecznej głos ekspercki, że jest to odpowiedzialność i zrównoważenie biznesu. Na pierwszy plan wybijał się social, co sprawiało, że CSR był degradowany do roli społecznej, dodatku do raportów rocznych i narzędzia wizerunkowego. Mówiąc o CSR, słyszeliśmy o inwestycjach w infrastrukturę społeczną, o działalności charytatywnej lub zaangażowaniu społecznym, a więc o tym, jak firma wydaje osiągnięty zysk. ESG zmienia tę perspektywę ponieważ definiuje, jak firma wypracowuje zysk.
Globalne organizacje zmieniły podejście i wprowadzając zmiany legislacyjne, zalecenia czy dobre praktyki przesunęły punkt ciężkości z CSR na ESG, czyli czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Każdy z nich tak samo ważny. Każdy obecny w strukturze zarządczej.

E jak środowisko (ang. environmental)
Czynniki środowiskowe to działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym ograniczenie zanieczyszczeń, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zużycie energii, ochrona bioróżnorodności, czy wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Bezsprzecznie w naszym interesie jest łagodzenie negatywnych dla klimatu i środowiska działań. Katastrofa klimatyczna to coś rzeczywistego i jest ona spowodowana przez człowieka. Jest to egzystencjalna groźba dla naszego środowiska i przetrwania nas samych. Jeśli przyjmiemy, że zostało nam jakieś 10 – 20 lat, by uniknąć najgorszego, to należy uznać, że same rządy nie dadzą rady rozwiązać tego problemu. Potrzebne jest zaangażowanie biznesu oraz nas samych. Od wielu naszych codziennych decyzji i wyborów zależy jakość naszego życia w niedalekiej przyszłości. Choć o zmianach klimatu mówi się już od kilku dobrych lat, to dla niektórych topnienie lodowców czy zanikanie lasów, to niestety wciąż abstrakcja. Być może z myślą o takich osobach powstała nowa funkcja Google Earth.

S jak społeczeństwo (ang. social)
Czynniki społeczne w ujęciu wewnętrznym przedsiębiorstwa to dbałość o pracowników, poszanowanie praw człowieka, dbałość o różnorodność i niwelowanie nierówności związanych z zarobkami, wiekiem, płcią czy wyznaniem, równy dostęp do szkoleń oraz programów rozwojowych. W ujęciu zewnętrznym dotyczą relacji z klientami, dostawcami i lokalną społecznością.
Dostrzegamy zmiany społeczne i coraz częściej chcemy mieć na nie wpływ. Wiemy, że problemy zdrowotne, starzejące się społeczeństwo, smog i przetworzone jedzenie to nasze codzienne zmagania. Dane pokazują, że 180 tysięcy osób w Polsce doświadcza pracy przymusowej i wciąż częste są doniesienia o dyskryminacji. Odpowiedzialny pracodawca zyskuje na znaczeniu, potrafi zapewnić stabilny zespół i przyciąga młode talenty. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani, jeśli utożsamiają się z działaniami, które firma prowadzi na rzecz społeczności lokalnych. Wpływ społeczny biznesu zmierza do poprawy jakości życia i efektywności biznesowej.

G jak ład korporacyjny (ang. governance)
Czynniki zarządcze obejmują strukturę organizacyjną, jej przejrzystość i otwartość na zgłaszanie nieprawidłowości, działania antykorupcyjne, zasady etyki, skład osobowy i wynagrodzenie zarządu, zasady wynagrodzeń oraz relacje inwestorskie.
Transparentność danych i procesów wpływa na wiarygodność przedsiębiorstwa. Uczciwość oraz zasady etyczne są ważnym wskaźnikiem dla klientów i partnerów biznesowych. Wrażliwość społeczna w połączeniu z możliwościami komunikacyjnymi mediów społecznościowych są często bardzo efektywnym narzędziem weryfikacji deklaracji składanych przez firmy. Klienci potrafią zmieniać decyzje biznesowe nawet wielkich koncernów.

Co w biznesie jest ważne?
Okazuje się, że nie tylko wyniki finansowe, ale także osiąganie ich w zrównoważony sposób, który zapewnia ciągłość i powtarzalność wyników. Zgodnie z najnowszymi trendami firmy zmieniają strategie działania na oparte o ideę równoważności sfery ekonomii, środowiska i społeczeństwa – koncepcji, która leży u podstaw idei zrównoważonego rozwoju. Koncepcji potwierdzającej również, że kapitał finansowy nie jest jedynym kapitałem potrzebnym do prowadzenia działalności i osiągania dobrych wyników. Nie mniej ważny niż aspekt finansowy jest kapitał naturalny, intelektualny, ludzki czy społeczny. Dopiero po uwzględnieniu w strategii organizacji wszystkich tych aspektów możemy mówić o rozwoju w równowadze.

Gotowi czy nie, oto ESG
ESG jest nowym, szybko rozwijającym się sposobem zarządzania. Podlega wielu regulacjom, ale również wyznacza trendy w działaniu firm, organizacji, osób. Będzie zyskiwał na znaczeniu i miał coraz większy wpływ na decyzje biznesowe i inwestycyjne. Warto się na to przygotować.

Autor: Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju, PZU
Cykl: W centrum uwagi…
Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania społecznego biznesu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu współpracy CSR biznesu z instytucjami kultury, działalności prewencyjnej oraz kampanii społecznych. W Grupie PZU odpowiada za zarządzanie i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z podmiotami Grupy PZU, organizacjami branżowymi i partnerami społecznymi w zakresie ESG, w tym ochrony środowiska i wpływu na klimat oraz zrównoważonych finansów. Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Co miesiąc będzie stawiać w centrum uwagi istotne dla branży eventowej kwestie związane ze zrównoważonym rozowjem.
W centrum uwagi… Joanna Gorczyca.

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Inwestycje
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl