IGHP: Początek roku nie napawa hotelarzy optymizmem

fot. Marten Bjork / Unsplash
Na zdjęciu: fot. Marten Bjork / Unsplash

Pomimo rozpoczętych w styczniu ferii, hotele wypoczynkowe i położone poza miastami odnotowały gorsze wskaźniki operacyjne niż hotele biznesowe i zlokalizowane w miastach – wynika z ankiety dotyczącej sytuacji branży w pierwszym miesiącu nowego roku, przeprowadzonej wśród hotelarzy przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskał tylko co trzeci hotel biorący udział w badaniu.
 
Dane ankietowe stycznia wskazują na dalsze (po grudniu) pogorszenie wyników w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ponownie wzrosła grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zmniejszyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Utrzymały się natomiast dysproporcje w wynikach obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich, które odnotowały gorsze wskaźniki od hoteli biznesowych / miejskich, pomimo rozpoczęcia ferii w drugiej połowie stycznia.
Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 34 proc. (o 5 pp. więcej niż w grudniu) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 32 proc. (odpowiednio 9 pp. mniej) hoteli, w tym 9 proc. obiektów – powyżej 70 proc.
W hotelach miejskich, 38 proc. (10 pp. mniej niż  grudniu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Co czwarty hotel w tej grupie nie przekroczył obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich tylko 18 proc. (6 pp. mniej niż w grudniu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a aż blisko połowa, bo 47 proc. (9 pp. więcej niż w grudniu) stanowiła grupę, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.
Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych 39 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei progu 30 proc. frekwencji nie przekroczyło 21 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 27 proc. odnotowało frekwencję ponad 50 proc., a 44 proc. nie osiągnęło obłożenia 30 proc.
 
Średnie ceny nadal wzrastają
Dane dotyczące średniej ceny niezmiennie świadczą o ciągłej tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do stycznia 2022 roku odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 81 proc. Dwie największe i jednocześnie zbliżone liczebnie grupy hoteli zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 26 proc. i 29 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 12 proc. i 14 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż wysokiej inflacji, a zwłaszcza ze wzrostu kosztów towarów i usług, żywności, wynagrodzeń oraz wysokich cen gazu i energii elektrycznej.
 
Prognozy rezerwacji na luty
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc wskazują na utrzymanie się podobnych prognoz w stosunku do ankiety sprzed miesiąca, z poprawą w obiektach wypoczynkowych, co wynika z faktu, że luty to pełny miesiąc ferii zimowych.
57 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc wcześniej, dla stycznia było to 60 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 19 proc. hoteli (tu poprawa o 9 pp. w stosunku do stycznia). W hotelach biznesowych 66 proc. obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 11 proc. (to słabsza o kilka pp. prognoza niż miesiąc temu dla stycznia). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to połowa hoteli (53 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (wyraźny wzrost o kilkanaście pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla stycznia).
Prognozy lutego to nadal okres obejmujący sześć tygodni ferii zimowych. W ankiecie znalazło się więc ponownie pytanie o rezerwacje w całym tym okresie.
Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 28 proc. (poprawa o 16 pp. w stosunku do danych z ankiety sprzed miesiąca) posiada aktualnie obłożenie w okresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy jednak dodać grupę 44 proc. obiektów (10 pp. więcej niż w ankiecie miesiąc temu), które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. jest zaledwie 3 proc. (bez zmian). Hotele biznesowe w czasie ferii oczywiście nadal wypadają gorzej niż wypoczynkowe. 77 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 16 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych jest lepiej niż miesiąc temu, ale nadal daleko od satysfakcjonujących wyników. 21 proc. nie sprzedaje oferty, a 41 proc. (poprawa o 15 pp. w stosunku do prognoz z ankiety sprzed miesiąca) posiada obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. jest 24 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. zaledwie 3 proc.

2022 rok minął pod znakiem wzrostu kosztów i cen
IGHP zadała również pytania podsumowujące wyniki hoteli w zakresie wybranych wskaźników operacyjnych i finansowych za cały 2022 rok.
Frekwencję 30 proc. nie osiągnęło tylko 5 proc. hoteli, natomiast satysfakcjonujący poziom powyżej 50 proc. przekroczyło 65 proc. obiektów, w tym 16 proc. powyżej 70 proc. obłożenia.
Podobnie, jak wskazywały na to wyniki ankiet z kolejnych miesięcy ubiegłego roku, hotele w zdecydowanej większości zanotowały wzrost średniej ceny za 2022 rok w relacji do roku 2021: 88 proc. wszystkich ankietowanych. Dwie największe i jednocześnie zbliżone liczebnie grupy hoteli zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 32 proc. i 31 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 16 proc. i 9 proc.
Jednocześnie rozkład wartości średniej ceny (cena netto bez VAT i bez przychodu ze śniadania) od 150 zł do 500 zł był bardzo równomierny w kolejnych zakresach co 50 zł, i zwykle wynosił 16-18 proc. w poszczególnych grupach. Mniej liczne (ok. 10 proc. każda) były grupy w cenach poniżej 150 zł i w zakresie 350-400 zł. Bardzo mało liczne były dwie grupy (2 proc. każda) z cenami w przedziale 400-449 zł oraz 450-499 zł. Hoteli, które uzyskały cenę powyżej 500 zł, było 7 proc.

Udział przychodów ze sprzedaży noclegów w przychodach ogółem wyniósł średnio 57 proc. Odpowiednio przychody z gastronomii stanowiły 33 proc., a pozostałe przychody 10 proc. Wskaźniki te nie różniły się istotnie w hotelach w podziale na obiekty biznesowe i wypoczynkowe.
Udział kosztów surowca (łącznie żywności i napoi) w przychodach z usług gastronomicznych wyniósł średnio 31 proc. W tej kategorii nieco wyższy wskaźnik notowały obiekty wypoczynkowe (33,5 proc.) niż biznesowe (31 proc.).
Kolejne pytania dotyczyły udziału kosztów mediów w przychodach ogółem. Koszt energii elektrycznej stanowił średnio 10 proc. W tej kategorii kosztów lepiej wypadły obiekty wypoczynkowe, w których wskaźnik wyniósł 7,5 proc., natomiast hotele biznesowe były na poziomie średniej dla całej grupy ankietowanych. Koszt zużycia gazu (lub innych źródeł opałowych) stanowił średnio 9 proc. I w tym wypadku również lepiej wypadły obiekty wypoczynkowe ze średnią 7 proc, dla hoteli biznesowych wyniosła ona 11 proc. Z kolei koszty ciepła dostarczanego z ciepłowni miejskich (w hotelach, które korzystają z tego medium, zdecydowaną większość stanowią hotele miejskie/biznesowe) stanowiły 8 proc. Obiekty biznesowe i wypoczynkowe miały zbliżony wskaźnik. Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków stanowiły średnio 4 proc. Ponownie hotele wypoczynkowe zanotowały lepszy wskaźnik, w wysokości 3 proc. Koszty wszystkich mediów wyniosły średnio aż 30 proc. przychodów ogółem.
Ostatnim wskaźnikiem badanym w ankiecie był udział kosztów osobowych (uwzględniając wszystkie formy zatrudnienia, w tym umowy o pracę, zlecenia, ale także tzw. samozatrudnienie) w przychodach ogółem. Średnio wyniósł on 33,5 proc., na tym samym poziomie ukształtował się w hotelach biznesowych, natomiast w obiektach wypoczynkowych był wyższy, i osiągnął 36 proc.

O ankiecie
W ankiecie przeprowadzonej w dniach 1-10 lutego 2023 roku wzięły udział 122 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 32 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (86 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 62 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 36 proc., 28 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 36 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Zaloguj się
Informacje
Branża
Personalia
Realizacje
Otwarcia
Obiekty
Catering
Technologie
Transport
Artykuły
Wywiady
Felietony
Publicystyka
Raport
Prawo
Biblioteka
Incentive travel
Prawo
Ogłoszenia
Przetargi
Praca
Wydarzenia
Galeria
Wyszukiwarka obiektów
Nasze projekty
MP Power Awards©
MP Fast Date©
MP MICE Tour
MP MICE & More
MP Legia Cup
Nasza oferta
Reklama i promocja
Content marketing
Wydarzenia
Konkurs
Webinary
Studio kreatywne
O nas
Polityka prywatności
Grupa odbiorcza
Social media
Kontakt
O MeetingPlanner.pl